استقبال از ایدههای نوآورانه جهت توسعه کسب و کارهای فناورانه، حمایت از اختراعات و ابتکارات حوزه فعالیت رویداد بخش
دیگری از رویداد بزرگ بین المللی راینوکاپ ایران است. پرورش ایده های اولیه و کمک به صاحبان آن به منظور صنعتی سازی
و تبدیل ایده به محصول از اهداف مهم دانشگاه صنعتی نوشیروانی در برگزاری این بخش میباشد. سعی بر آن است تا با مشارکت
سرمایه گذاران بخش خصوصی و دولتی از طرحهای برگزیده جهت ورود به بازارکار و تبدیل محصوالت اولیه به محصوالت تجاری
با رعایت اصول و حق مالیکیت آنها حمایت شده و ایدههای فناورانه واصله به منظور پاسخگویی به نیازهای صنعتی به کارگرفته
شوند. داوری و ارزیابی ایدهها و طرحهای نوآورانه در دورههای کارافرینی و توسعه کسب و کار به منظور انتخاب بهترین ایدهها
و تشخیص پتانسیل آنها برای تبدیل به کسب و کارهای موفق انجام میشود. معیارهای ارزیابی برای ایدهها و طرحها از قبل
تعیین و برای شرکت کنندگان اعالم میشود. این معیارها عموما شامل نوآوری، قابلیت اجرایی شدن، ارزش اقتصادی، قابلیت
رشد و توسعه، پتانسیل بازار پذیری و موارد دیگر میباشند و هر ایده و طرح براساس این معیارها ارزیابی میشود.
در بسیاری از جوامع تاکسی هوایی موضوع تازهای است اما این عبارت از حدود ۰۳۹۱ در جهان استفاده میشده و هواپیماهای
کوچک به عنوان تاکسی هوایی فعالیت میکردند. تمام هواپیماهای تجاری تکموتوره؛ هلیکوپترهای چندموتوره که بر اساس
قوانین پرواز روزانه حرکت میکنند و یک خلبان دارند؛ هواپیمای چندموتورهای که موتور توربوجت ندارد و حداکثر وزن پروازش
هشت هزار و ۸۰۶ کیلوگرم یا کمتر است و ۳ مسافر یا کمتر جای میگیرد که برای انتقال نفر و کاال یا سیر و تماشا کاربرد دارد
را میتوان به عنوان سیستمهای حمل و نقل هوایی پیشرفته )تاکسی هوایی( تعریف کرد. عمال تاکسی هوایی همان هواپیما یا
هلیکوپتر کوچک است که برای مسافتهای کوتاه و فوری استفاده میشود. تاکسی هوایی این امکان را برای مردم فراهم میکند
که در صورت نیاز مسیر کوتاه خود را با آن طی کنند. این امکان به ویژه در شهرهایی که ترافیک سنگین دارند میتواند بسیار
مفید باشد. با توجه به این که کشور به سمت هوانوردی عمومی حرکت می کند، زمینه سازی و آمادگی برای تدوین مقررات،
چالشهای نرم افزاری و سخت افزاری، تامین تجهیزات و زیرساخت و خدمات و سرویسدهی، امری الزم است. بنابراین دانشگاه
صنعتی نوشیروانی بابل در نظر دارد تا به کمک متخصصین داخلی، در راستای پاسخ به این نیاز گام بردارد.

به ده طرح برگزیده در این بخش علاوه بر حمابت های معنوی، یادبود و هدایای غیر نقدی، هریک مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال جایزه نقدی تعلق خواهد گرفت.